Branchefællesskabet for arbejdsmiljø.
Søg

Konflikter mellem kolleger

Vi undgår ikke konflikter. Men vi kan lære at opdage og håndtere konflikter, så de ikke udvikler sig og bliver alvorlige. Her kan du få mere viden om konflikter mellem kolleger og læse, hvad du kan gøre som medarbejder, som leder eller som medlem af arbejdsmiljøgruppen.

VIDEO - INSPIRATION TIL PERSONALEMØDE: Se videoen sammen og tal om, hvordan I løser konflikter

Viden om konflikter mellem kolleger

Forebyg i tide og undgå at uenigheder udvikler sig negativt

Sådan håndterer I konflikter mellem kolleger

Indbyrdes konflikter skal håndteres så tidligt som muligt. Læs her, hvordan I kan gøre.

Til medarbejdere

Til medarbejdere

Hvis du selv­ er i konflikt­

Håndtering af konflikten

Det er lettere at håndtere en konflikt, inden den udvikler sig. Det gælder derfor om at opdage den så tidligt som muligt. Konflikter handler om kommunikation, og du er nødt til at tale med din kollega om dine oplevelser. Jo længere tid en konflikt har varet, jo mere omfangsrig og følelsesladet kan konflikten være. Inden du går i dialog med din kollega, så forbered dig.

 • Accepter konflikten – bebrejd hverken dig selv eller din kollega. Konflikten er opstået, fordi vi er mennesker med forskellige måder at håndtere situationer på.
 • Overvej dine reaktioner – vi reagerer ofte på en konflikt ved angreb eller undvigelse (når du ikke reagerer selvom du er vred, ked af det eller irriteret). For at kunne indgå i en dialog bliver du nødt til at besinde dig.
 • Tænk over situationen – stil dig selv følgende spørgsmål:
  • Hvad er der sket? Vær objektiv
  • Hvorfor reagerer du følelsesmæssigt? Hvordan påvirker din kollegas opførsel dig?
  • Prøv at forstå din kollega – hvad får din kollega til at reagere følelsesmæssigt?
Kan du selv håndtere konflikten?

Accepter, hvis du ikke har overskud til at håndtere konflikten, og bed din arbejdsgiver/leder eller en anden på arbejdspladsen om hjælp, før konflikten optrapper.

Bed din arbejdsgiver/leder eller andre om hjælp, hvis konflikten er optrappet dertil, hvor sagen er blevet personlig, og I ikke længere taler sammen.

Måske vil dine kolleger eller andre opfordre jer til at få hjælp til at løse konflikten. Måske vil jeres leder selv tage konflikten op med jer. Vær åben over for dem der vil hjælpe jer, selvom det er svært.

Er din konflikt med din nærmeste leder, kan du inddrage og søge hjælp hos HR, din arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant.

Gå i dialog

Konflikthåndtering handler om dialog. Alle parter i konflikten kommer til orde, lytter til hinanden uden fordømmelse og forholder sig åbne og undersøgende. Det drejer sig om at finde en løsning ikke om at pålægge skyld.

Jo større og mere personlig konflikten er blevet, jo sværere er det at indgå i en dialog. Men én skal tage initiativ. Foreslå din kollega at tage en snak. De færreste vil afslå. Gør opmærksom på du vil tale om jeres relation. Undlad bebrejdelser. Vil kollegaen ikke tale med dig, søg da hjælp hos din leder eller andre steder i organisationen.

 • Se ikke den anden som besværlig. Vær saglig og se situationen som svær.
 • Forsøg først at forstå, derefter at blive forstået. En person i konflikt har svært ved at lytte og er mere interesseret i at forklare og forsvare sig. Fortæl kort, hvordan du oplever situationen – sig din mening og kom med konkrete eksempler på dine oplevelser.
 • Vær nysgerrig og lyt til kollegaens oplevelse. Giv kollegaen mulighed for at fortælle sin side af sagen. Fokuser på at forstå meningen. Spørg hellere én gang til, hvis der er noget, du ikke er sikker på.
 • Sæt ord på situationen. Forklar hvordan du oplever den – uden at bebrejde den anden. Brug jeg-sprog – du tager ansvar for dig selv og bliver på egen banehalvdel. Du åbner op for dialog. Generaliseringer er et tegn på, at I er på vej op ad konflikttrappen. Derfor:
  • Tal på egne vegne. Ikke alle andres
  • Brug vendinger som “jeg tror” – “jeg kan” – “jeg vil” – “jeg mener”
  • Vær faktuel – sig kun ting som den anden kan acceptere som fakta. Alt andet kan virke bebrejdende.
  • Skab en vi-følelse – hvad kan vi gøre for at løse sagen?
 • Brug et værdsættende sprog. Fokuser på det, du vil opnå, frem for det du vil undgå. Du hjælper din kollega til at forstå dine ønsker og mål.
  • Tal om dine ønsker
  • Tal om det, der virker godt
  • Tal om den fremtid, du ønsker
  • Anerkend jeres forskellige holdninger
  • Vær rolig – hav god øjenkontakt. Kropssprog er vigtig, stå med åbne hænder og arme.
  • Tag ejerskab – vis velvilje, at du vil finde en løsning. Din kollega skal forstår dine løsningsforslag. Lyt tilsvarende til kollegaens.

Måske bliver I ikke enige, men I kan lære at acceptere hinandens forskellige måder at anskue tingene. Hvis andre er inddraget i konflikten, så tal om, hvordan I informerer dem om, at I har fundet en løsning.

Det er ikke let, og det lykkes ikke altid at nedtrappe en konflikt. Husk du ikke alene bærer ansvaret for konflikten, og for eventuel manglende løsning. Du kan træne konflikthåndtering blandt andet ved at øve dig i aktiv lytning og i spørgeteknikker.

Hvis dine kolleger er i konflikt

Overvejelser inden du henvender dig til dine kollegaer

 • Hvornår er der behov for min hjælp til at løse en konflikt? Behovet for at hjælpe en kollega i konflikt kan være der, når kollegaen ikke tager initiativ til at håndtere konflikten. Enten fordi kollegaen ikke selv er opmærksom på konflikten, eller fordi kollegaen har svært ved at tage initiativ.
 • Konflikten kan være mere eller mindre kompliceret og følelsesladet. Du kan overveje den bedste handlemulighed alt efter dit overskud og din rolle på arbejdspladsen.
 • Er andre gået ind i konflikten, fx en anden kollega, jeres leder, en HR medarbejder, arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant? Konflikten bliver da håndteret, og du skal derfor vurdere om også din hjælp er nødvendig.
Sådan hjælper du kolleger i konflikt

Gå direkte til kollegaen. Har du overskud til selv at tage fat i en af konfliktens parter og gå i dialog uden at optrappe konflikten yderligere, er det en god mulighed for at hjælpe parterne lidt mere uformelt. Specielt som kollega eller leder, kan dette være en løsning.

Gå til en leder. Hvis du som kollega ikke har en mulighed for at tage snakken, kan du gå til en af parternes leder og gøre ham/hende opmærksom på situationen. Lederen kan vælge selv at gøre noget ved konflikten eller overlade det til en anden på arbejdspladsen.

Gå til en ansvarlig for løsningen af konflikter. Alternativt kan du gå direkte til den person, der er udpeget til at være kontaktperson i konfliktsammenhæng. Er der ikke sådan en person på arbejdspladsen, så gå til HR-afdeling, arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant.

Vælger du selv at hjælpe, er det vigtigt at gå i dialog, være aktivt lyttende og stille åbne spørgsmål.

 • Dialogen: Husk, at mennesker i konflikt ikke er særlig modtagelige for gode argumenter. Lad derfor være med at forsøge at løse konflikten eller påpege, hvad parterne burde stille op. De er i deres følelsers vold.
 • Aktiv lytning: Giv din kollega mulighed for at fortælle om sin oplevelse af situationen, mens du er oprigtigt nysgerrig og lytter aktivt.
 • Stil spørgsmål: Vis, at du lytter og forstår. Stil åbne hv-spørgsmål, som starter med hvem, hvad, hvor, hvordan, hvornår og hvorfor. Der er risiko for, at du ikke kan hjælpe. Men husk at give dig selv et klap på skulderen for at have forsøgt.

Hvis din hjælp ikke har hjulpet til at løse konflikten, overvej da, om du skal hente hjælp hos andre på arbejdspladsen, fx en leder.

Læs mere

At forebygge konflikter på arbejdspladsen handler langt hen ad vejen om, at I bliver gode til at tale sammen. God omgangstone og en generel respekt for hinanden og hinandens arbejde er det bedste middel til at sikre et godt samarbejde.

Relaterede sider på Det du mærker:

Til ledere

Dine opgaver som leder

Læs også afsnittet Hvis du er medarbejder og Til arbejdsmiljøgruppen, hvor du kan finde supplerende information.

Sådan håndterer du konflikter
Vurder sagen inden du griber ind

Det er ikke givet på forhånd, at du skal gå ind i konflikten. Det kommer ganske an på sagen og forholdet mellem de involverede parter. Find ud af:

 • Hvordan kommer konflikten til udtryk?
 • Hvor på konflikttrappen er konflikten?
 • Hvad er konfliktens årsag?
 • Hvordan er konflikten indtil nu blevet håndteret?
 • Hvad er forudsætningerne for en løsning?
 • Hvem skal du tale med, hvornår og i hvilket regi?

Herefter skal du overveje om du vil gå i dialog med de involverede parter med henblik på, at de tager ansvar for selv at finde en løsning. Eller om du vil invitere dem til en fælles dialog, hvor du stiller spørgsmål og hjælper med at finde en løsning.

Taler dine medarbejdere ikke længere sammen, er konflikten nået op på trin 4 eller mere på konflikttrappen. Så bør du overveje, om du er den rette til at mægle.

 • Mere: Læs om konfliktrappen
Træd frem og vær tydelig

Når du har opfanget konflikten, så vær klar omkring, hvad du ser, og sig hvad du vil gøre ved det. Du skal være tydelig i forhold til sagen.

Husk at konfliktløsningen kommer fra parterne selv. De ved, hvor skoen trykker. Autoriteten skal bestå i, at du tager ansvar for, at konfliktløsningen finder sted. Du går enten selv ind som mægler, eller tilkalder bistand fra en professionel.

Håndtering af konflikten som konfliktmægler

Aftal rammer og spille regler på forhånd. Aftal rammer på forhånd, hvis du vælger at konfliktmægle. Hvem skal deltage, hvornår og hvor lang tid. Spillereglerne hjælper parterne med at respektere hinandens grænser, fx:

 • Accept af forskellige oplevelser af konflikten
 • At man taler for sig selv
 • At man ikke afbryder
 • At man bestræber sig på ikke at gå i forsvar
 • At man viser vilje til at forstå den anden
 • At man søger at blive forstået

Gå i dialog. Konflikthåndtering handler om dialog. Alle parter i konflikten kommer til orde, lytter til hinanden uden fordømmelse og forholder sig åbne og undersøgende. Det drejer sig om at finde en løsning ikke om at pålægge skyld.
Løsningen er forskellig, alt efter om det er en værdi-, person-, instrumentel- eller interessekonflikt, men selve håndteringen af konflikten handler om dialog. Gå frem efter følgende:

 • Skab kontakt mellem parterne og blive enige om, hvad de er uenige om
 • Vær sikker på, at parterne ønsker at konflikten bliver løst
 • Parterne fortæller hver deres version uden at blive afbrudt
 • Find hovedlinjerne og det konkrete problem
 • Find de interesser og behov, der ligger bag de fremførte standpunkter og argumenter
 • Brainstorm på løsninger uden begrænsninger og vælg dernæst løsningen
 • Lav en konkret aftale, som begge parter er tilfredse med

Husk at det kan være svært at være upartisk. Som leder kan du have en særlig interesse i konfliktens udfald, eller der kan være ting, du ikke kan frigøre dig fra i din fremtidige relation med den eller de pågældende medarbejder. Så ha’ det for øje, når du taler med de involverede parter.

Mere: Læs mere om konflikter og konfliktløsning i Viden om konflikter oven for.

Forebyg konflikter

For at forebygge konflikter skal du opdage dem i tide. Herunder følger en række tiltag, du kan tage udgangspunkt i for at undgå, at uenigheder optrapper sig og bliver til konflikter.

Værktøjer og links

At forebygge konflikter på arbejdspladsen handler langt hen ad vejen om, at I bliver gode til at tale sammen. God omgangstone og en generel respekt for hinanden og hinandens arbejde er det bedste middel til at sikre et godt samarbejde.

Relaterede sider på Det du mærker:

Til arbejdsmiljøgrupper

Arbejdsmiljøgruppens opgaver

Arbejdsmiljøgruppen har ikke en entydig rolle i forhold til konflikter mellem kolleger på arbejdspladsen. Det vil ofte være mere oplagt, at det er lederen, som går ind og håndterer konflikter mellem medarbejdere i butikken.

Konflikter med lederen

Anderledes er det dog, hvis konflikten er opstået mellem en leder og en eller flere medarbejdere. Så kan det være relevant for arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant at gribe ind for at løse konflikten.

Få overblik med APVen

Arbejdsmiljøgruppen kan dog spille en vigtig rolle i forhold til at skabe overblik over omfanget og arten af konflikter på arbejdspladsen.

Arbejdspladsvurdering, APV, kan være et godt redskab. I skal gennemføre en APV mindst hvert 3. år. Første del af APVen er at kortlægge forholdene på arbejdspladsen.

Hvis I oplever (eller har en fornemmelse af), at der er konflikter i butikken, kan I gennemføre en skriftlig og anonym spørgeskemaundersøgelse blandt alle medarbejdere. Hvis kortlægningen viser, at der er konflikter og mistrivsel, kan I gå videre og finde løsninger – evt. med hjælp udefra fra fx eksterne arbejdsmiljørådgivere.

Den hurtige metode

Er I en lille arbejdsplads, der vil tage hul på at arbejde med konflikter mellem kolleger, kan et personalemøde være et godt sted at starte. På mødet kan i drøfte jeres erfaringer med konflikter og jeres ideer til hvordan de kan forebygges. Til slut kan I sammen vurdere, om der er behov for at sætte tiltag i gang.

 • Se filmen om konflikter mellem kolleger sammen.
 • Snak om filmen: Hvordan er det hér hos os?
 • Hvad kan vi gøre for at forebygge og håndtere konflikter med hinanden?

Til mødelederen: Forbered dig ved at læse mere om stress her på siden. Hent også gode tips til selve mødet i Guide til personalemøde.

Værktøjer og links

At forebygge konflikter på arbejdspladsen handler langt hen ad vejen om, at I bliver gode til at tale sammen. God omgangstone og en generel respekt for hinanden og hinandens arbejde er det bedste middel til at sikre et godt samarbejde.

Relaterede sider på Det du mærker: