Branchefællesskabet for arbejdsmiljø.
Søg

Krænkende handlinger...

…herunder mobning og seksuel chikane. Mobning, seksuel chikane og andre krænkende handlinger er, når en eller flere i butikken føler sig krænket eller udsat for ubehageligheder over længere tid. Her kan du få mere viden om krænkende handlinger og læse, hvad du kan gøre som medarbejder, som leder eller som medlem af arbejdsmiljøgruppen.

VIDEO - INSPIRATION TIL PERSONALEMØDE: Se videoen sammen og tal om, hvordan I kan forebygge og håndtere krænkende handlinger, mobning og chikane

Viden om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane

Mobning, seksuel chikane og andre typer af chikane kaldes under ét for krænkende handlinger.

Sådan håndterer I mobning og chikane

Læs her, hvad I kan gøre, hvis I oplever krænkende handlinger, herunder mobning eller chikane på arbejdspladsen.

Til medarbejdere

Til medarbejdere

Hvis du selv oplever at blive krænket, mobbet eller chikaneret

Hvis du oplever, at du bliver udsat for krænkelse, mobning eller seksuel chikane, kan forholde dig på følgende måder:

 • Har I en mobbepolitik, bør den beskrive, hvem du skal henvende dig til, og hvordan sager om krænkende handlinger, under mobning og seksuel skal håndteres af ledelsen.
 • Gå til din leder. Uanset om I har en mobbepolitik eller ej, skal din leder orienteres for at kunne gøre noget ved problemet
 • Gå til din arbejdsmiljørepræsentant, hvis I har en sådan. Hvis du er utryg ved at gå til din leder – eller hvis det er din leder, som mobber – kan du gå til din valgte arbejdsmiljørepræsentant, eller til virksomhedens eventuelle arbejdsmiljøkonsulenter eller HR-afdeling

Gå til en kollega, som du stoler på, og som måske kan støtte dig og hjælpe dig videre

Tag krænkende handlinger, mobning og chikane alvorligt

Arbejdsrelateret krænkende handlinger, mobning eller seksuel chikane kan påvirke dig alvorligt. Du kan fx føle uro, nervøsitet og usikkerhed, og du kan have svært ved at overskue, hvad der foregår. Du ændrer måske adfærd – bliver passiv, rastløs og har besvær med at sove.

Hovedpine, muskelsmerter og kvalme samt psykiske symptomer i form af hukommelses- og koncentrationsbesvær, aggressivitet, angst og depression kan forekomme.

Hotline om mobning

Arbejdstilsynet har en hotline om krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen. Her kan både ledere og medarbejdere anonymt få råd og vejledning, hvis I møder mobning på arbejdspladsen.

Hotlinen kan kontaktes på tlf. 70 22 12 80.

Hvis en kollega oplever at blive udsat for krænkende handlinger

Grib ind over for krænkende handlinger, mobning og chikane

Hvis du er vidne til mobning eller chikane, skal du så vidt muligt gribe ind og gøre opmærksom på handlingen.

Hvis du oplever, at du ikke kan gribe ind fx fordi du er bange for selv at blive udsat for krænkende handlinger, mobning eller chikane kan du gå til din leder eller din arbejdsmiljørepræsentant.

Læs mere om årsager og symptomer på mobning og chikane i afsnittet Viden om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane oven for.

Det kan du selv gøre

Som kollega

Som ansat skal du medvirke til et sikkert og sundt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Du kan være med til at forebygge krænkende handlinger, mobning, seksuel på arbejdspladsen. Det kan du gøre ved at vise dine kolleger respekt, ved at forsøge at løse konflikter konstruktivt og ved selv at have en positiv omgangstone.

 • Respekter og accepter også jeres forskelligheder og forskellige kompetencer og grænser. Hav god omgangstone og vær opmærksom på, at vi oplever handlinger og ord forskelligt.
 • Tag godt imod til nye kolleger.
 • Spred ikke rygter og tal ikke bag om ryggen på kolleger. Sig ikke noget om andre, som du ikke vil sige til dem selv. Bidrag aktivt til at skabe god trivsel.
 • Tal åbent om konflikter og løs dem konstruktivt. Giv hinanden konstruktiv ros og ris. Gensidig tillid er en nødvendighed – start med selv at vise tillid. Husk, det er menneskeligt at fejle.
 • Hjælp hinanden og løft i flok.
 • Sæt spørgsmålstegn ved andres handlinger, hvis du oplever dem som er grænseoverskridende – tal med kollegerne om det. Meld klart ud, at du ikke tolererer mobning. Er du vidne til mobning, så tag problemet op med ledelsen.

Læs mere

Relaterede sider på Det du mærker:

Til ledere

Dine opgaver som leder

Læs også afsnittet Hvis du er medarbejder og Til arbejdsmiljøgruppen, hvor du kan finde supplerende information.

Lederens ansvar 

Det er arbejdsgiverens og dermed også lederens ansvar at forebygge krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane

Krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen skal forebygges og håndteres i fald det finder sted.

Hvis du får viden om at krænkende handlinger, mobning eller seksuel chikane finder sted mellem dine ansatte, skal du som leder gribe ind.

Som arbejdsgiver/leder er det dit ansvar, at arbejdsmiljølovgivningen bliver overholdt. Både arbejdsgiver/leder og medarbejdere kan i fællesskab være med til at forebygge krænkende handlinger, mobning eller seksuel chikane på arbejdspladsen, men ledelsens forebyggelse og håndtering er afgørende.

Læs mere om årsager og symptomer på mobning og chikane i afsnittet Viden om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane oven for.

Hvis du får henvendelser om mobning, seksuel chikane eller andre krænkende handlinger

Det er svært at fastlægge en standard for, hvilke handlinger der er acceptable, og hvilke der ikke er. Hvad der er acceptabel kollegial adfærd på én arbejdsplads, kan blive opfattet som krænkende på en anden.

Derfor er det vigtigt, at du tager udgangspunkt i personens opfattelse af de handlinger, som vedkommende udsættes for, også selvom personens opfattelse ikke i sig selv er tilstrækkelig til at kunne afklare, om der finder krænkende handlinger, mobning eller seksuel chikane eller andre krænkende handlinger sted.

 • Du bør som leder undersøge, hvad der faktisk er sket, og hvordan de involverede personer hver især opfatter det.
 • Tag det altid alvorligt, hvis en ansat føler sig dårligt behandlet og vælger at fortælle om det. Det gælder også for vidner samt ansatte, som oplever at blive uretmæssigt anklaget for krænkende handlinger, mobning eller seksuel chikane.
 • Gør det klart, at krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane er uacceptabel adfærd og søg konstruktive løsninger.
Hotline om mobning

Arbejdstilsynet har en hotline om mobning på arbejdspladsen. Her kan både ledere og medarbejdere anonymt få råd og vejledning, hvis I møder mobning på arbejdspladsen. I kan også få gode råd til, hvordan I kan forebygge mobning.

Hotlinen kan kontaktes på tlf. 70 22 12 80

Sådan kan du forebygge

Det kan du gøre som leder

Som leder er det vigtigt at kunne håndtere krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane.

Krænkende handlinger mobning tager ofte udgangspunkt i uløste konflikter, så derfor bør du også kunne løse konflikter, der er arbejdsrelateret. Den vanskelige samtale kan desuden være med til at forebygge sager om mobning.

 • Lyt til medarbejderne og tag henvendelser om mobning alvorligt.
 • Vær en rollemodel – som leder kan du inspirere dine medarbejdere.
 • Sørg for god introduktion af nye medarbejdere.
 • Sørg for en klar ansvars- og opgavefordeling.
 • Vær klar og tydelig i din kommunikation. Sæt fokus på kommunikation, omgangstone og samarbejdskultur.
 • Understreg at krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane ikke er acceptabelt – i en mobbepolitik og i handling.
 • Grib aktivt ind, hvis du observerer mobning, seksuel chikane eller andre krænkende handlinger.

Sørg for, at du kan håndtere og løse konflikter, inden det udvikler sig til krænkende handlinger, og at du ved, hvordan du skal håndtere sager om krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane, fx gennem efteruddannelse.

Lav en politik om krænkende handlinger

En politik om krænkende handlinger udtrykker arbejdspladsens holdning til krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane og beskriver procedurerne for, hvordan I håndterer krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane.

Når I har en mobbepolitik, kan I handle hurtigt i tilfælde af krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane.

Den beskriver procedurer og hvem der har ansvar for og kompetencer til at løse sagen. Selvom I har en trivselspolitik eller politik om generel adfærd, bør I stadig have procedurer for, hvordan I håndterer sager om krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane.

Politikken kan indgå som en del af jeres personalepolitik, og I kan fx introducere den på et personalemøde og intranettet.

I bør også introducere nye medarbejdere for politikken. For at skabe ejerskab, kan I udarbejde politikken i fællesskab. Den bør indeholde:

 • En erklæring om, at ledelsen ikke accepterer krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen.
 • Definitionen af krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane.
 • Henvisning til lov og regler om krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane.
 • Procedurer for, hvordan man håndterer sager om krænkende handlinger, mobning og seksuel.

Proceduren bør indeholde følgende beskrivelser:

 • Hvem går man til, hvis man bliver udsat for krænkende handlinger, mobning eller seksuel chikane, eller hvis man ser en kollega blive udsat for samme.
 • Hvordan håndterer vi sådan en henvendelse?
 • Hvilke konsekvenser har det for krænkeren/ mobberen/den der udfører seksuel chikane?
 • Hvilken støtte, rådgivning og behandling, kan vi give de, der rammes af krænkende, mobning eller seksuel chikane?
Snak om omgangstonen

En god omgangstone og fokus på kommunikation er med til at forebygge krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane og skabe et godt samarbejde. Det kan være en god ide at tale om, hvordan I tiltaler hinanden, hvilke signaler I sender med kropssprog, eller hvordan jeres arbejdsindsats og opgaver påvirker hinanden.

Brug personalemødet

På et personalemøde kan I tale om, hvad krænkende handlinger, er, hvad god og dårlig kommunikation og omgangstone er, og hvordan I får en fælles forståelse for, hvordan I er og bør være over for hinanden. Øget fokus på konstruktiv kommunikation kan føre til færre konflikter og forebygge krænkende handlinger. Start fx med at vise den korte film om krænkende handlinger, som du kan se øverst på denne side.

Værktøjer og links

Relaterede sider på Det du mærker:

Til arbejdsmiljøgrupper

Arbejdsmiljøgruppens opgaver

Som medlem af arbejdsmiljøorganisationen er du med til at holde øje med jeres psykiske arbejdsmiljø. Du kan stille forslag om tiltag og løsninger, hvis du mener, der er et, eller hvis du får henvendelser fra kolleger.

Du kan også stille forslag om fokus på psykisk arbejdsmiljø, hvis arbejdspladsen fx ønsker at nedbringe sygefravær, effektivisere eller lægge op til organisationsændringer.

Skab viden om krænkende handlinger, mobning og chikane

Start med at læse afsnittet Viden om krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane her på siden. Det giver en grundlæggende viden om, hvad krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane er, hvorfor det opstår, og de almindeligste symptomer på, at nogen bliver udsat for krænkende handlinger, bliver mobbet eller chikaneret.

Forebyggelse af krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane

Forebyggelse af krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane i virksomheden er en del af den samlede indsats for et godt psykisk arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøgruppen involveres i forebyggelse af krænkende handlinger, mobning og seksuel.

Sæt krænkende handlinger, mobning og chikane på dagsordenen

Hvis I har konstateret tilfælde af krænkende handlinger, mobning eller seksuel chikane, skal ledelsen og arbejdsmiljøgruppen sammen drøfte konkrete foranstaltninger til at håndtere krænkelserne og forhindre gentagelse. I kan fx:

 • Gennemføre en upartisk undersøgelse, hvor alle involverede bliver hørt. Vær diskrete over for alle involverede. Drag ikke forhastede slutninger.
 • Gøre det klart, at krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane er en uacceptabel adfærd, som skal stoppes.
 • Søge konstruktive løsninger.
Den hurtige metode

Er I en arbejdsplads, der vil tage hul på at arbejde med krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane, kan et personalemøde være et godt sted at starte. Mødet skal hjælpe jer til at få sat ord på jeres oplevelser og tanker omkring arbejdsrelateret krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane. Til slut kan I sammen vurdere, om der er behov for at sætte tiltag i gang. I kan fx:

 • Se filmen om krænkende handlinger sammen.
 • Snak om filmen: Hvordan er det hér hos os?
 • Drøfte, hvad I kan gøre for at undgå krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane?
En indsats med afsæt i en APV

Hvis I oplever, at krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane er et mere udbredt problem blandt flere medarbejdere i jeres virksomhed, kan I gennemføre en arbejdspladsvurdering.

I forbindelse med kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø, kan I afdække de faktorer der kan forbedres for i fremtiden at undgå krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane. APV’en vil kunne give jer et billede på hvor udbredt problemet med krænkende handlinger, mobning og chikane er.

Der er flere måder at gennemføre en APV:

 • Dialogmetoden, hvor I på et personalemøde afdækker problemerne og diskuterer årsager og -løsninger i fællesskab.
 • Spørgeskemametoden, hvor I indsamler medarbejdernes holdninger og oplevelser på skrift, og derefter finder årsager og løsninger enten i arbejdsmiljøgruppen eller på et personalemøde.

Værktøjer og links

Relaterede sider på Det du mærker: