Branchefællesskabet for arbejdsmiljø.
Søg

Arbejdsbetinget stress

Stress opstår, når der er ubalance mellem krav og ressourcer over en længere periode. Hvis stress udspringer af forhold på arbejdet, er det arbejdsbetinget stress, som I skal håndtere på arbejdspladsen. Her kan du få mere viden om stress og læse, hvad du kan gøre som medarbejder, som leder eller som medlem af arbejdsmiljøgruppen.

VIDEO - INSPIRATION TIL PERSONALEMØDE - se videoen sammen og tal om, hvordan I forebygger stress

Viden om stress

Stress opstår, når der over en længere periode er ubalance mellem krav og ressourcer

Sådan håndterer I stress

I kan forebygge stress ved at se på balancen mellem krav og ressourcer i hverdagen.

Til medarbejdere

Til medarbejdere

Undgå at blive stresset

Skab balance mellem krav og ressourcer

Oplever du balance mellem kravene i arbejdet og egne ressourcer? Prøv at afstemme forventninger til opgaverne med din chef, så du ved, hvornår en opgave er løst tilfredsstillende.

Lær dine signaler at kende

Bliv fortrolig med symptomer og advarselstegn, og reager hvis du mærker dem. Opsøg egen læge eller tal med én, du er fortrolig med. Skriv eventuelt symptomerne ned.

Udvikler stressen sig, skal du handle på det. Det er meget forskelligt, hvordan begyndende stress kommer til udtryk – sover du dårligt? Glemmer du ting? Er du kort for hovedet?

Sig fra

Fortæl din leder, hvis du ikke kan klare flere opgaver og bed om hjælp til at prioritere i opgaverne. Det er vigtigt at italesætte, hvis du føler dig overbelastet, da det ikke altid er synligt. Dialogen mellem dig og din leder om dine opgaver er vigtig mhp. løbende at kunne justere. Til brug for dialogen kan du bruge en akse til at skitsere dine prioriteringer:

Planlæg og prioriter din tid

Start dagen med at få overblik over arbejdsopgaver og prioriter én ting ad gangen. Vær opmærksom på tidsrøvere og husk at holde pauser. Overstiger arbejdsmængden, hvad der tidsmæssigt kan lade sig gøre, kan din leder hjælpe med at prioritere opgaverne.

Sørg desuden for, at der er klarhed over rollefordelingen omkring opgaverne, så konflikter ikke opstår.

Læg den dårlige samvittighed fra dig, og sig jeg gør det så godt, jeg kan. Skriv ned, prioriter opgaver, lav én ting ad gangen, og vær tilfreds med det. Lær at følge din mavefornemmelse, og stå ved dine valg.

Sørg for at have et netværk af kolleger, familie og venner til at støtte dig i vanskelige situationer og opsøg lederstøtte.

Styrk modstandskraften
 • Spis regelmæssigt og sundt
 • Få rørt sig hver dag og kom ud i den friske luft
 • Pas din nattesøvn (mindst 7 timer)
 • Hold fri, når du har fri
 • Foretag dig noget, du kobler af og slapper af ved

Ramt af stress

Når folk bliver ramt af stress og bliver sygemeldt, kommer det ofte bag dem. Men stress kan ramme alle, og er ikke et svaghedstegn. Både egen og arbejdspladsens indsats er afgørende for, at stress ikke ender med sygemelding. Det kræver, at du er opmærksom på egne symptomer, og at din leder og dine kolleger er opmærksomme på ændringer i din adfærd.

Hvis du bliver syg af stress, er det ofte en langvarig proces, men med den rette aktive indsats fra egen læge/psykolog og arbejdspladsen kan du komme tilbage til arbejdet igen.

Håndter din stress, når du er sygemeldt

 

Kom tilbage efter stress

Hvis du har er sygemeldt med stress, er det vigtigt, at du planlægger hvordan du skal vende tilbage til arbejdet.

Timingen er vigtig. Begynder du for tidligt, er risikoen for tilbagefald stor. Venter du derimod for længe, er der risiko for, du mister troen på dig selv og dermed aldrig kommer tilbage. Nogen starter før de er helt raske for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, mens andre hælder til at blive helt raske først. Tal med din læge om det.

Hjælp til stressramt kollega

Stressede personer er ofte ikke opmærksomme på deres stress, hvorfor de ikke overvejer at opsøge hjælp. Flere finder det desuden pinligt ikke at kunne overskue egne arbejdsopgaver, eller er bekymrede for at miste deres job.

Forebyg stress i teamet

Læs mere

Relaterede sider på Det du mærker:

 

Til ledere

Dine opgaver som leder

Læs også afsnittet Hvis du er medarbejder og Til arbejdsmiljøgruppen, hvor du kan finde supplerende information.

Lær stressreaktioner at kende og grib ind

Lær stressreaktioner at kende, så du kan reagere, hvis en medarbejder viser tegn på stress. Mange, der er ramt af stress, opdager det ikke og reagerer ikke selv.

Tag en samtale, hvis en medarbejders stresssymptomer har været til stede i en periode, og hvis der er tegn på, at det forsætter og medarbejderen ikke selv tager affære. Formålet med samtalen er at klarlægge, om der er et problem, hvad problemet er, og om problemet er arbejdsrelateret eller af privat karakter.

Giv dig tid til at lytte og gør klart, hvad der bekymrer dig på en direkte men nænsom måde. Har du ret i dine antagelser, skal medarbejderen søge egen læge.

Hav løbende dialog

Hold regelmæssige, korte samtaler med medarbejderne, hvor du kan give feedback og hjælpe den enkelte med at prioritere sit arbejde og drøfte arbejdsmængden. Det er vigtigt, at der er en god tillid mellem jer, så I kan have en åben og ærlig dialog.

Tag henvendelser om stress alvorligt

Tag altid henvendelser om stress alvorligt. Sæt tid af til at tale sammen uforstyrret. Du kan ikke diagnosticere dine medarbejdere, men du kan opfordre vedkommende til at søge læge eller psykolog, hvis du ser et behov for det.

Tag en samtale med den stressramte

Lyt til medarbejderen og spørg ind til symptomer og hvad der stresser medarbejderen, fx

 • Opgavernes karakter
 • Arbejdsgange, arbejdssteder og/eller arbejdstider
 • Kollegiale og/eller ledelsesrelaterede problemer

Find ud af, om stressbelastningen har været til stede i en kortere eller længerevarende periode fx ved at spørge ind til symptomer fx hvordan medarbejderen sover om natten, da det kan være en god indikator.

Fokuser på det arbejdsmæssige, hvor du kan gøre noget for at skabe balance mellem krav og ressourcer. Husk at:

 • Rammerne er, at I er på en arbejdsplads
 • I har en leder-/medarbejderrelation

Vær opmærksom på, at den stressramte, ofte har svært ved at finde ud af, hvad der er årsag, og hvad der er virkning. Er problemet privat, kan du udvise støtte ved at tilbyde medarbejderen mulighed for en snak.

Hvordan og hvor meget du skal blande dig, er svært. Der er ikke en facitliste, men en vigtig tommelfin- gerregel er, at du som leder skal have fokus på det arbejdsmæssige.

Fokusér på årsager og løsninger

Du og din medarbejder bør tale  om, hvad I mener er årsagen til oplevelsen af stress, og hvad der kan føre til en løsning. I kan fx afstemme krav og forventninger til den stressramte, sørge for at han/hun får feedback og støtte til at klare opgaverne og tilpasse arbejdsmængden/-opgaverne.

Hjælp den stressramte tilbage på arbejdet

En sygemeldt medarbejder kan vende tilbage i egen jobfunktion eller anden jobfunktion under den delvise raskmelding. Før I tager en beslutning, er det vigtigt så vidt muligt at klarlægge, om stressen er knyttet til jobfunktionen og/eller andre forhold som fx opgavernes karakter, arbejdsgange, arbejdssteder og arbejdstider eller kollegiale og ledelsesrelaterede problemer.

Tidlig aktiv virksomhedsindsats

Du kan med fordel lave en tidlig aktiv indsats over for den sygemeldte. Det vil sige, at du etablerer og gradvist udbygger kontakten mellem den sygemeldte og arbejdspladsen, og senere samarbejder med den sygemeldte om en gradvis tilbagevenden til arbejdet.

Undersøgelser viser, at den sygemeldte inden for de første 2-4 uger udvikler et positivt eller negativt syn på, om han/hun overvinder sin stress og vender tilbage til arbejdet. Oplever den sygemeldte, at noget fornuftigt er sat i gang, aftager sygdomssymptomerne. Det er også i denne periode, de fleste har et positivt ønske om og overskud til at indgå i et aktivt samarbejde.

Når medarbejderen vender tilbage, har nærmeste leder et stort ansvar for at skabe klare rammer omkring arbejdet. Du kan hjælpe med at prioritere opgaver, skabe klarhed om forventninger og huske at give feedback. Det er desuden vigtigt at følge op på en tilbagevendt medarbejder. Et sådan forløb kan sagtens kan vare 3-4 måneder eller mere.

Øvrige ansatte bør også kende aftaler omkring konkrete arbejdsmæssige forhold for den pågældende medarbejder.

Forebyg stress i butikken

Lær stresssymptomer at kende og grib ind

Hvis du lærer stresssymptomer at kende, kan du gribe ind tidligere. Stressramte opdager ofte ikke selv symptomerne. Det er en god idé at bede om en samtale, hvis medarbejderens symptomer har været til stede i en periode fx ændret adfærd, hvis der er tegn på, at det fortsætter, og hvis medarbejderen ikke selv aktivt gør noget for at ændre på det, eller selv henvender sig.

Samtalen kan klarlægge, om der er et problem, og om det er arbejdsrelateret eller af privat karakter. Sørg for, at I kan tale uforstyrret og giv dig god tid til at lytte. Udtryk hvad der bekymrer dig. Vær direkte men nænsom. Har du ret i dine antagelser, bør du opfordre medarbejderen til at søge egen læge.

Signaler på stress

Stress viser sig forskelligt, og mange stresssignaler er svære at få øje på for andre end den stressramte. Som leder bør du være opmærksom på adfærdsmæssige ændringer i dagligdagen. Synlige advarselstegn kan være:

 • Øget fravær og klatfravær
 • Manglende overholdelse af deadlines
 • Ringere udførte arbejdsopgaver og resultater
 • Flere fejl
 • Humørsvingninger, vredesudbrud og let til tårer
 • Isolation

Hertil kommer de symptomer, du ikke umiddelbart kan se. Kan du nikke genkendende til et udvalg af symptomerne, og er symptomerne hyppige eller har stået på mere end en måned, bør du tage dem alvorligt.

En støttende arbejdspladskultur

Det er vigtigt at skabe en kultur, hvor I støtter hinanden og har et trygt og tillidsfyldt miljø, hvor I kan tale åbent, ærligt og konstruktivt om problemerne. Ros og påskønnelse har også betydning, men det handler også om, at man har respekt for hinanden og som udgangspunkt kunne sige ”Jeg er OK – du er OK”.

Social støtte kommer fra ledere og kolleger; den kan være psykologisk – ”vi skal nok klare det sammen” – og praktisk i form af konkret hjælp til en arbejdsopgave. Generelt handler det om at tilpasse sin støtte og ledelse til den enkelte.

Ledelsesformen har betydning for, hvordan der gives feedback og sparring, samt om man sørger for at afstemme krav og forventninger med den enkelte.

Lav en fællesaftale

Vi reagerer forskelligt på stress. Derfor skal I kunne tale åbent om, hvis I oplever symptomer på stress. På baggrund af åben dialog kan I reagere på de forhold, der fører til stress, så den ikke bliver langvarig og skadelig.

Alle ser ikke alt, så du er afhængig af, at den enkelte eller de nærmeste kolleger reagerer. Du kan fx:

 • Føre en åben dør-politik
 • Støtte medarbejderne i forbindelse med prioritering og planlægning af opgaver
 • Afstemme forventninger til opgavemængde og kvalitetsniveau
 • Give støtte sparring til konkrete opgaver
 • Give konstruktiv feedback og anerkendelse
 • Sørge for en tydelig ansvarsfordeling
 • Lave klare procedurer for håndtering af vanskelige kunder.
 • Lave klare procedurer for underbemanding, fx definer ‘kan’ og ‘skal’ opgaver.
 • Sørge for tilstrækkelig oplæring af nye medarbejdere.
 • Lave en fællesaftale om:
  • At man selv henvender sig, hvis man oplever stresssymptomer
  • At det ikke er et nederlag – det er fornuftigt
  • At man som medarbejder reagerer, når man bekymrer sig for en kollega. Enten direkte til vedkommende eller til lederen – det er ikke at sladre
  • At du som leder tager alle henvendelser seriøst

Hvis du selv oplever stress...

Som leder har du naturligvis selv en risiko for at blive ramt af stress. Principielt skal du reagerer på stress på samme måder, som dine medarbejdere.

Læs mere i fanen Hvis du er medarbejder.

Værktøjer og links

Relaterede sider på Det du mærker:

 

Til arbejdsmiljøgrupper

Arbejdsmiljøgruppens opgaver

Hvis I oplever, at medarbejdere i butikken viser symptomer på stress, bør I tage problemet op i arbejdsmiljøgruppen.

 • Hvis kun en enkelt medarbejder er stresset, kan det måske skyldes forhold i hans eller hendes arbejdsfunktion eller privatliv.
 • Hvis flere medarbejdere har symptomer på stress, er der grund til at skærpe opmærksomheden: Så kan der være forhold på arbejdspladsen, som skal ændres.

Start med at læse afsnittet Viden om stress her på siden. Det giver en grundlæggende viden om, hvad stress er, om årsager til stress og om de almindeligste symptomer på stress.

Læs også fanen Hvis du er leder. Hér findes en række råd og ideer til, hvordan ledelsen (i samarbejde med arbejdsmiljøgruppen) konkret kan arbejde med at forebygge og håndtere stress.

Den hurtige metode

Er I en lille arbejdsplads, der vil tage hul på at arbejde med stress, kan et personalemøde være et godt sted at starte. Mødet skal hjælpe jer til at få sat ord på det, der stresser jer, og det, der forebygger eller afhjælper stress. Til slut kan I sammen vurdere, om der er behov for at sætte tiltag i gang.

 • Se filmen om stress sammen.
 • Snak om filmen: Hvordan er det hér hos os?
 • Hvad kan vi gøre for at mindske stress?
En indsats med afsæt i en APV

I forbindelse med jeres APV bør I afdække det psykiske arbejdsmiljø, herunder de faktorer der kan lede til stress. APVen vil kunne give jer et billede af hvor udbredt problemet med stress er.

Der er flere måder at gennemføre en APV:

 • Dialogmetoden, hvor I på et personalemøde afdækker problemerne og diskuterer årsager og løsninger i fællesskab.
 • Spørgeskemametoden, hvor I indsamler medarbejdernes holdninger og oplevelser på skrift, og derefter finder årsager og løsninger enten i arbejdsmiljøgruppen eller på et personalemøde.

Værktøjer og links

Relaterede sider på Det du mærker: