Branchefællesskabet for arbejdsmiljø.
Søg

Social kapital

Social kapital er alt det, som gør, at I har tillid og et godt samarbejde om at løse jeres kerneopgaver i butikken. I kan arbejde bevidst på at øge jeres sociale kapital. Her kan du få mere viden om social kapital og læse, hvad du kan gøre som medarbejder, som leder eller som medlem af arbejdsmiljøgruppen.

VIDEO - INSPIRATION TIL PERSONALEMØDE: Se videoen sammen og tal om, hvordan I kan styrke samarbejdet og den sociale kapital

Viden om social kapital

Social kapital handler om tillid, retfærdighed og et godt samarbejde i butikken.

Sådan kan I arbejde med social kapital

Alle kan bidrage til, at I har et godt samarbejde i butikken.

Til medarbejdere

Til medarbejdere

Sådan styrker I den sociale kapital

Der er social kapital på alle arbejdspladser. Når I vil arbejde med social kapital, handler det derfor om at tage udgangspunkt i det samarbejde, I allerede har. I kan styrke samarbejdet og den sociale kapital ved at:

 • Sætte fokus fokus på kerneopgaven: Hvordan styrker vi salget og den gode købsoplevelse?
 • Se på planlægning og fordeling af arbejdet: Er fordelingen rimelig? Er der styr på tingene? Går alting “ordentligt til”?
 • Skabe strukturer og rammer, der styrker samarbejdet: Kender vi hinandens opgaver? Har vi respekt for hinandens arbejde og indsats?
 • Få gode relationer mellem top og bund samt på tværs: Får vi snakket sammen? Har vi et godt forhold til hinanden?
Fordele ved høj social kapital

Arbejdspladser med god social kapital har også et godt psykisk arbejdsmiljø. Når arbejdspladsen har fokus på social kapital, vil I opleve:

 • Høj grad af tillid og retfærdighed i samarbejdet om opgaverne
 • Åbent og ærligt samarbejde
 • Anerkendelse fra ledelsen og mellem kolleger indbyrdes
 • Samarbejde på tværs af faggrupper, grupper/afdelinger
 • Tilid til, at I kan stole på udmeldinger og informationer fra ledelsen
 • At I bliver inddraget og har indflydelse omkring jeres opgaver
 • At det er ok at stille forslag til ledelsen

Bidrag til social kapital

God omgangstone

Simple ting, som at sige godmorgen, farvel og det at tale ordentligt til hinanden, har betydning for jeres forhold til hinanden.

Ironi, sarkasme og skældsord kan danne grundlag for misforståelser og usikkerhed. Der er naturligvis en særlig jargon og kultur på den enkelte arbejdsplads, og det skal der være plads til. Men det er samtidig vigtigt, at jargonen ikke udvikler sig til at blive ubehagelig. Vær især opmærksom på jeres sprog og omgangstone over for de nye kolleger.

Respekter hinanden

Butikken har brug for mange forskellige kvalifikationer og kompetencer, så medarbejderne kan supplere hinanden. Det er vigtigt at I respekterer hinandens forskellige kvalifikationer, interesser, behov og arbejdsopgaver. Herved opstår der gode samarbejdsevner, og I når frem til et resultat, som alle anerkender.

Husk at anerkende

Anerkendelse af hinandens indsats har betydning for en god opgaveløsning og den daglige trivsel. Så husk at anerkend din kollegas gode indsats.

Tag konflikter i opløbet

En god arbejdsdag kan godt være hektisk og indeholde problemer og konflikter. Det er vigtigt, at de ikke bliver gemt af vejen, men at I i stedet betragter dem som tegn på dynamik mellem mennesker og løser dem gennem god og konstruktiv dialog.

Lær hvordan du kan undgå, at uenigheder bliver til konflikter, og hvordan I tackler konflikter. Læs om Konflikter mellem kolleger.

Sig fra over for mobning

Sørg for at sige fra over for krænkende handlinger, mobning og chikane og grib ind, hvis du oplever mobning. Læs om Mobning og seksuel chikane.

Til ledere

Fordele ved høj social kapital

Der er social kapital på alle arbejdspladser. Når I vil arbejde med social kapital, handler det derfor om at tage udgangspunkt i det samarbejde, I allerede har. Du kan som leder påvirke de rammer, der skaber den sociale kapital i forbindelse med:

 • Den daglige drift, planlægning og fordeling af arbejdsopgaver
 • Det overordnede lederskab, hvor I udvikler mål, visioner, strategier og værdier
 • Den faglige ledelse, når du sikrer løsning af opgaverne
 • Personaleledelsen, når du giver feedback, støtte og løser konflikter
Høj produktivitet og kvalitet

Undersøgelser viser, at god social kapital afspejler et godt psykisk arbejdsmiljø og høj performance. Som leder vil du opleve, at en høj social kapital fører til høj produktivitet og kvalitet, fordi:

 • Oplevelse af retfærdighed fremmer lyst og vilje til at samarbejde, og medarbejderne vil arbejde på at nå organisationens mål og præstere. Retfærdighed har en afgørende indflydelse på stress, da oplevelser af uretfærdighed skaber stress.
 • Tillid har betydning for tilfredshed og engagement, som har betydning for produktivitet. Tillid er en afgørende faktor ift. arbejdets kvalitet, jobtilfredshed og helbred. Tillid er afgørende i situationer, hvor du/organisationen vil gennemføre forandringer og nye initiativer, da manglende tillid vil føre til konflikter.
 • Jo højere social kapital, især retfærdighed, jo bedre helbred har de ansatte. Høj social kapital giver derfor lavere sygefravær.

Det kan du gøre

 • Sæt fokus fokus på kerneopgaven: Hvordan styrke vi salget og den gode købsoplevelse?
 • Se på planlægning og fordeling af arbejdet: Er fordelingen rimelig? Er der styr på tingene? Oplever medarbejderne, at alting “går ordentligt til”?
 • Skab strukturer og rammer, der styrker samarbejdet: Kender vi hinandens opgaver? Har vi respekt for hinandens arbejde og indsats?
 • Få gode relationer mellem top og bund samt på tværs: Får vi snakket sammen? Har vi et godt forhold til hinanden?
Mere om kerneopgaven

Fokus på kerneopgaven styrker den sociale kapital samtidig med at det forbedrer kvalitet og produktivitet. I fællesskab kan I både skabe større klarhed over opgaven, arbejde i samme retning samt sikre en fælles forståelse af hvad kvalitet er, hvilke konkrete mål, I har og  hvordan I når målene. I kan fx:

 • I fællesskab afklare arbejdets mål og forventninger hertil fra både ledelse og medarbejdere
 • I fællesskab afklare, hvad der skaber kvalitet, og hvad der er uhensigtsmæssige eller overflødige arbejdsopgaver
 • Skærpe arbejdspladsens profil og tydeliggøre, hvilke ydelser arbejdspladsen leverer
 • Sætte fokus på kompetenceudvikling
 • Sætte fokus på konkrete arbejdsopgaver gennem arbejdsgangsanalyser

Mål den sociale kapital

Hvis I vil arbejde med at styrke den sociale kapital, er det klogt at starte med at kortlægge, hvor stor jeres sociale kapital er allerede.

Hvis I har en arbejdsmiljøgruppe, vil det være helt naturligt at inddrage dem i arbejdet med at styrke den sociale kapital. Læs mere om metoder og værktøjer til at måle den sociale kapital under fanen Hvis I er arbejdsmiljøgruppen.

 

Til arbejdsmiljøgrupper

Arbejdsmiljøgruppens opgaver

Arbejdsmiljøgruppen er en naturlig part, hvis I vil arbejde med at kortlægge og styrke jeres sociale kapital. Det, at arbejdsmiljørepræsentant og måske tillidsrepræsentant deltager i indsatsen, kan være med til at skabe tillid blandt medarbejderne.

Læs mere om, hvordan I kan arbejde med at styrke den sociale kapital i butikken under fanen Hvis du er leder oven for.

Kortlæg jeres sociale kapital

Fire hurtige om social kapital

Hvis I er en mindre butik med op til ca 15 medarbejdere, kan I tage en hurtig temperaturmåling med skemaet 4 hurtige om social kapital. I kan fx gøre det på et personalemøde, hvor I udfylder skemaet og diskuterer resultaterne. Det kan gøres på en halv til en hel time.

En grundigere kortlægning

I kan også vælge at gennemføre en mere detaljeret og grundig kortlægning af den sociale kapital. Det kan især være relevant, hvis I er en stor arbejdsplads med mange medarbejdere. I kan bruge et spørgeskema, som er udarbejdet af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA.

Skemaet findes i tre versioner, alt efter hvor mange detaljer, I vil have med. Der følger en vejledning med, så I kan læse mere om, hvordan I skal gennemføre undersøgelsen og fortolke resultaterne. Sørg for, at skemaet kan udfyldes og afleveres anonymt – ellers får I måske ikke helt ærlige svar.

Værktøjer og links